Tijdelijke sluiting CBS De Waterlelie

Het kabinet heeft besloten om scholen en kinderdagverblijven vanaf maandag 16 maart te sluiten tot de meivakantie. Dit betekent dat het grootste deel van de leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo tot en met 6 april geen les meer krijgt op school. Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen, zoals de zorg, onderwijs, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang op de eigen school en of kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten.

Bron: Rijksoverheid.nl

Informatie voor ouders ophalen schoolspullen 18 maart

U kunt hier de PDF met informatie voor ouders downloaden.

De nieuwe opdracht van maandag 27 april staat op de site! Denk ook aan de weekchallenge! Klik HIER of op het plaatje. 

Alle liedjes van de koningsspelen van 2013 tot en met 2019 in een mix!   Klik op deze link om het filmpje op Youtube te bekijken!

Gymchallenge

Uitgangspunten:

 1. De overblijf is een gezamenlijke verantwoording van ouders en school.
 2. Ouders hebben middels de oudergeleding van de MR instemmingsrecht over hoe de overblijf geregeld wordt.
 3. Aanmelding voor de overblijf geschiedt voor een jaar, op vaste dagen.
 4. Voor ouders die onregelmatig werken en dus wisselende overblijfdagen moeten afnemen, wordt een uitzondering gemaakt (verklaring van de werkgever is noodzakelijk).
 5. Ouders betalen per schooljaar, uitsluitend d.m.v. overmaken op de overblijfrekening: NL34ABNA0601324579.
 6. Betalen in 3 termijnen is mogelijk, dit kunnen ouders aangeven op het aanmeldingsformulier.
 7. Incidenteel verplicht overblijven i.v.m. museumbezoek e.d. is gratis voor ouders die op die dag geen overblijf hebben geregeld. Verplicht overblijven leidt echter niet tot teruggave van overblijfgeld voor de kinderen die op die dag regulier overblijven.
 8. Verplicht overblijven gedurende het hele schooljaar i.v.m. de gymles in sporthal Hoge Veld is voor alle kinderen gratis. Ouders die zich op die dag voor de overblijf hebben aangemeld, hoeven die dag niet te betalen. Dit wordt gewijzigd op het aanmeldingsformulier.
 9. Er wordt gestreefd naar vaste overblijfleidsters voor elke groep. De leerkracht is in de groep aanwezig om met de kinderen te eten als er geen overblijfleidster beschikbaar is. Voor het buitenspelen wordt een vervangende overblijfleidster aangewezen, bij wie de kinderen terecht kunnen. In noodgevallen (bv. ziekte) kan het voorkomen dat de groep verdeeld wordt over andere overblijfgroepen.

Aanmelden van kinderen:

 • Voor aanvang van het schooljaar melden ouders op welke dagen het kind gebruik gaat maken van de overblijf. Ouders ontvangen hiervoor een aanmeldingsformulier. Per kind dient een apart formulier ingevuld te worden.
 • Het aanmeldingsformulier wordt ingeleverd bij de administratie. Het formulier dient ondertekend te zijn, waarmee ouders aangeven op de hoogte te zijn van de regeling, en hiermee in te stemmen.
 • Wijziging vindt plaats in overleg met de overblijfcoördinator.


Kosten van het overblijven:

 • Per schooljaar is het tarief €50,- per kind per dag voor het hele jaar. 4 dagen overblijven per week kost dus €200,- per kind.

Betaling:

 • De ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar de rekening voor de overblijf. De rekening dient binnen 3 weken betaald te zijn.
 • Betaling in 3 termijnen is mogelijk. (aangeven op aanmeldingsformulier)