Aanmelden nieuwe leerling

Voor alle ouders geldt:

  • Als uw kind is geboren op of na 1 oktober 2015, kunt u het aanmelden vanaf het moment dat het drie jaar is geworden. Eerder aanmelden is niet mogelijk. U kunt uw kind bij meerdere scholen aanmelden. Ongeveer twee maanden voordat uw kind drie jaar wordt ontvangt u van de gemeente het aanmeldformulier.
  • Gaat uw kind naar groep 2 t/m 8? Dan gelden bovenstaande afspraken niet en kunt u contact opnemen met de school.

> Meer informatie

Kennismakingsgesprek

Als u uw kind wilt aanmelden bij ons op school, kunt u eerst een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Telefoon 070 -309 97 30.

Plaatsingsbeleid

CBS De Waterlelie is een grote school met 17 groepen en ongeveer 450 leerlingen. De gemiddelde groepsgrootte is maximaal 29 leerlingen. Als er veel zorgleerlingen in een groep zitten, kan dat aantal minder worden. Dat betekent dat per schooljaar voor een gelimiteerd aantal aangemelde kinderen per groep plaats is. Voor het schooljaar 2020- 2021 heeft De Waterlelie 56 plekken beschikbaar.

> Meer informatie

Leerlingplafond

De Waterlelie is een basisschool met een zogenaamd leerlingplafond. Komend schooljaar mogen wij 58 nieuwe leerlingen toelaten. Wij werken met voorrangsregels en u kunt uw kind alleen aanmelden in vier daarvoor aangewezen periodes in het schooljaar.

Voorrangsregels

Bij de plaatsing hanteert De Waterlelie de volgende voorrangsregels. Broertjes en/of zusjes van kinderen die reeds op onze school zitten hebben voorrang, op voorwaarde dat zij vanaf hun derde verjaardag worden aangemeld. Wij plaatsen in principe alleen kinderen die in de wijken ten zuiden van de Erasmusweg wonen. Daaronder vallen onder andere het Wateringse Veld en de gemeente Rijswijk (waaronder De Strijp).

De school bepaalt of u voldoet aan de voorrangsregels en inderdaad voorrang krijgt. Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, gaan wij loten. Als u kind niet geplaatst kan worden op onze school, dan wordt gekeken of de school van de tweede voorkeur plaats heeft. Zo niet, gaat het door naar de scholen die u daarna heeft opgegeven.

Aanmelden in vaste periodes:

Nadat uw kind 3 jaar is geworden, moet u het voor onze school aanmelden in een van de volgende hiervoor aangewezen periodes:

  • 16 tot en met 30 september 2019 (voor kinderen die geboren zijn na 28 juni 2016; u kunt uw kind in dit geval alleen voor deze periode aanmelden!)
  • 16 december 2019 t/m 10 januari 2020
  • 23 maart t/m 3 april 2020
  • 22 juni t/m 7 juli 2020

> www.eenaanmeldleeftijd.nl

Bevestiging aanmelding

Binnen zes weken na ontvangst van het aanmeldformulier ontvangt u van ons bericht of u uw kind kunt inschrijven. Wij maken een afspraak om de inschrijving te ondertekenen. Na ondertekening bent u verzekerd van een plekje op onze school.

Verdeling over de groepen

De directeur, ib’er en bouwcoördinator verdelen ieder half jaar de nieuwe leerlingen over de kleutergroepen. Hierbij houden zij rekening met:

  • Het aantal kinderen.
  • De geboortedatum en daarmee de maand van instromen.
  • De verhouding jongens/meisjes.
  • Ouders kunnen geen voorkeur voor een juf of vriendje opgeven.

Wennen

Zes weken voordat uw kind vier wordt, neemt de groepsleerkracht contact op met de ouders om een afspraak te maken voor het wennen. Uw kind mag maximaal acht dagdelen vóór de vierde verjaardag komen wennen aan de school en de groep. Als de eerste schooldag in de eerste drie weken van het nieuwe schooljaar valt, dan zijn er vanwege de drukke start van het nieuwe schooljaar geen wendagdelen. Dit geldt ook voor kinderen die in januari vier jaar worden. Door de drukke decembermaand kunnen zij helaas niet komen wennen. Kinderen die twee weken voor de zomervakantie hun vierde verjaardag vieren, worden na de zomervakantie op school verwacht.

Meteen nadat uw kind vier is geworden, mag het de complete schoolweek volgen. In overleg met ouders kan anders besloten worden.

Leerlingen die instromen van een andere school

Als leerlingen van een andere school instromen op CBS De Waterlelie, zoekt de intern begeleider of directie contact met de vorige school en vraagt informatie op over de leerling zoals Cito-resultaten, gedrag in de groep en overige relevante informatie. Naar aanleiding van de beschikbare gegevens bekijkt de directie of het kind geplaatst kan worden.