CBS De Waterlelie

CBS De Waterlelie

Overal waar gewerkt wordt, ontstaan wel eens misverstanden of worden er fouten gemaakt, dus ook op school, de school van uw kind. Die misverstanden of fouten moeten natuurlijk wel uitgepraat en opgelost worden. Als ouder richt u zich in eerste instantie tot de leerkracht van uw kind en/of andere direct betrokkene om over zaken waar u zich niet in kunt vinden te overleggen. Ons streven is dat elke leerkracht u en/of uw kind altijd serieus neemt en goed naar u en/of uw kind luistert en samen met u en/of uw kind naar de best mogelijke oplossing zoekt.

Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen wordt of komt u er met de leerkracht niet uit, dan kunt u de zaak bespreken met de directie, die u eventueel kan doorverwijzen naar een andere instantie.

Mocht de kwestie na overleg met de directie voor u alsnog niet op een bevredigende wijze zijn opgelost, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de school:
Nienke Herrewijnen.

Gelet op het beleid van de Landelijke Klachtencommissie primair Onderwijs geven wij u dringend in overweging een klacht in eerste instantie op te lossen op schoolniveau en – indien dit niet leidt tot een voor u bevredigende uitkomst – de zaak voor te leggen aan het bestuur.

Het adres van het bestuur is:
Postbus 18546, 2502 EM Den Haag,
Tel: 070 - 311 87 87

Het adres van de Landelijke Klachtencommissie Primair Onderwijs is:
Postbus 82 324
2508 EH Den Haag

Bij klachten over seksueel geweld of intimidatie verzoeken we u direct de directeur van de school en/of het bestuur hiervan in kennis te stellen, adres gegevens hierboven! Ook kunt u direct contact opnemen met de vertrouwensinspecteur, tel. nr. 0900 – 111 31 11.

Klachtroutes SCOH

×