CBS De Waterlelie

CBS De Waterlelie

Luxeverzuim en verlof

Alles wat u moet weten over luxeverzuim en verlof
School is geen luxe maar noodzaak! Ouders van schoolgaande kinderen moeten zich houden aan de vakantieperiodes die zijn vastgesteld. Vrij of extra verlof opnemen voor de vakantie, het verlengen van een vakantie of een korte vakantie tussendoor mag niet.

Luxeverzuim of verlof aanvragen kan allen in de volgende gevallen:
De aanvraag moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet dat schriftelijk gebeuren door de ouders of verzorgers. Verder moet er duidelijk in staan wat de reden van aanvragen is. De argumenten moeten erbij worden vermeld. En de aanvrager moet het verzoek met bewijsstukken ondersteunen.

1. Vakantieverlof vanwege het beroep van één van de ouders:

Dit kan alleen als de leerling door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders niet binnen de schoolvakanties met hen op vakantie kan (artikel 11 lid f van de Leerplichtwet). Dit verlof van maximaal twee aaneensluitende weken per schooljaar (10 dagen) mag niet vallen in de twee eerste lesweken van het schooljaar. De directeur moet om bewijsstukken vragen, waaruit o.a. blijkt dat door de aard van het beroep van één van de ouders een gezamenlijke vakantie van twee aaneensluitende weken, binnen de gewone schoolvakanties, onmogelijk is. Als het gezin al een gezamenlijke vakantie heeft gehad, is het niet meer mogelijk om verlof aan te vragen in dat schooljaar.

Bij het begrip “specifieke aard van het beroep” kunt u denken aan seizoensgebonden werkzaamheden of werkzaamheden in bedrijfstakken die in de zomervakantie een piekdrukte kennen. Het moet redelijkerwijs worden aangetoond, dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Alleen het feit dat tijdens de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.

Dit verlof is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het oplossen van roosterproblemen van de werkgever.

2. Religieuze verplichtingen

Voor bepaalde feesten of verplichtingen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging bestaat de mogelijkheid voor verlof. Volgens de Leerplichtwet moet een verlofaanvraag op religieuze gronden worden beschouwd als een mededeling van de ouder(s)/verzorger(s) aan de directeur van de school. Er is dus geen sprake van het al of niet verlenen van verlof door de directeur of leerplichtambtenaar. Een mededeling, minimaal 2 dagen voor de dag, volstaat. Dit geldt alleen voor religieuze feestdagen. De richtlijn hiervoor is dat één dag per verplichting vrij wordt gegeven.

Hieronder volgt een aantal voorbeelden: Chinees Nieuwjaar, Offerfeest, Suikerfeest, Holifeest, Diwalifeest, Paasfeest (Pesach), Grote Verzoendag (Jom Kipoer).

3. Gewichtige omstandigheden

Extra verlof kunt u aanvragen en krijgen als er sprake is van ‘gewichtige omstandigheden’ (artikel 11 lid g van de Leerplichtwet). Gewichtige omstandigheden zijn uitzonderlijke omstandigheden buiten de wil van ouders en/of leerling, waardoor de leerling de school niet kan bezoeken. Wanneer het om maximaal tien schooldagen gaat, beslist de directeur. Wanneer er verlof voor meer dan tien schooldagen wordt aangevraagd, dan beslist de leerplichtambtenaar. Om een idee te geven van wat met gewichtige omstandigheden wordt bedoeld, staat hieronder een aantal richtlijnen:

 • Verhuizing (maximaal 1 schooldag)
 • Huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad (in Nederland maximaal 1-2 schooldagen, in het buitenland maximaal 5 schooldagen)

Soort bewijs: trouwkaart (indien twijfelachtig kopie trouwakte)

 • Ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad (geen maximale termijn)

Soort bewijs: doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt

 • Overlijden van bloed- of aanverwant (in de 1e graad maximaal 5 schooldagen, in de 2e graad maximaal 2 schooldagen, in de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag. In het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen)

Soort bewijs: rouwkaart (indien twijfelachtig akte van overlijden)

 • 12-, 25-, 40-, 50- en 60- jarig (huwelijks)jubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders (maximaal 1 schooldag)

1e graad: ouders of verzorgers / 2e graad broers, zussen en grootouders /
3e graad ooms, tantes en overgrootouders / 4e graad neven, nichten, oudtantes en oudooms

Daarbij geldt het volgende:

 • Verlofaanvragen moet u schriftelijk en ten minste acht weken van tevoren bij de directeur/leerplichtambtenaar indienen. Als u deze termijn niet aanhoudt, moet u beargumenteren waarom.
 • Er kunnen voorwaarden gesteld worden aan het toekennen van verlof (bijvoorbeeld achteraf tonen van bepaalde documenten).
 • De toestemming of afwijzing moet schriftelijk worden vastgelegd en in geval van afwijzing goed worden gemotiveerd door directeur/leerplichtambtenaar.
 • Verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden.
 • U moet bij een aanvraag, voor zover in redelijkerwijze mogelijk, bewijsmiddelen meesturen. Deze moeten vertaald zijn door een beëdigde vertaler (behalve als deze in het Engels zijn opgesteld).
 • Verlof vanwege gewichtige omstandigheden kan ook worden toegekend in eerste twee weken na de zomervakantie.

In de volgende gevallen wordt zeker GEEN extra verlof gegeven:

 • Dienstrooster van de werkgever van de ouders(s).
 • Familie- of vriendenbezoek in het buitenland of bezoek aan het land van herkomst.
 • Goedkope tickets in het laagseizoen
 • Omdat de tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode.
 • Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn.
 • Activiteiten van verenigingen, zoals een scouting- of een voetbalkamp.
 • Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte.
 • Wereldreizen en sabbaticals.

Aanvraag

Wanneer de directeur van de school mag beslissen, dan kunt u bij hem ook een formulier verkrijgen waarop u de aanvraag kunt doen. Ditzelfde geldt wanneer u bij de leerplichtambtenaar een aanvraag moet doen (alleen aanvragen wegens gewichtige omstandigheden die langer dan 10 dagen duren). Is uw aanvraag afgewezen en vindt u, dat dit niet op de juiste gronden is gebeurd? Dan kunt u ertegen in bezwaar gaan. Tegen een beslissing van de directeur is dat bij de directeur van de school. Tegen een beslissing van de leerplichtambtenaar is dat bij de Gemeente Den Haag. Geef in het bezwaar aan tegen welke beslissing u in bezwaar gaat en waarom. Afdeling Leerplicht: 070-3535454 of www.denhaag.nl

U kunt verlof aanvragen via Social Schools.

×