CBS De Waterlelie

CBS De Waterlelie

Op De Waterlelie streven wij ernaar om in de volle breedte op christelijke grondslag met elkaar om te gaan. Dat betekent dat wij veel belang hechten aan waarden als respect, hulpvaardigheid en een open communicatie. We willen duidelijke omgangsregels op school- en klassenniveau die door iedereen binnen de school worden nageleefd. Als team hebben we daarbij een voorbeeldfunctie en een rol in het op een positieve wijze aanspreken van leerlingen en ouders.

Ons pedagogisch klimaat wordt gekenmerkt door voorbeeldgedrag, positiviteit, veiligheid, respect voor elkaar en elkaars spullen, een pestprotocol, meer verantwoording voor leerlingen, blijvende aandacht voor communicatie en een methode voor sociaal emotionele ontwikkeling KWINK.

Op CBS De Waterlelie gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het privacyreglement van onze school. De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren leraren en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD).
De leerling-gegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Esis. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van onze school.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen. Voor vragen of het uitoefenen van uw rechten, kunt u contact opnemen met de leraar/lerares van uw kind, of met de schooldirecteur.

Op onze school hebben we een privacyreglement. Hierin staat beschreven hoe we op school omgaan met leerling-gegevens en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de (G)MR vastgesteld.

Als er leerling-gegevens worden uitgewisseld met andere organisaties, vragen we daar vooraf de toestemming van de ouders, tenzij we volgens de wet verplicht zijn om die informatie te verstrekken. Dat kan het geval zijn als de leerplichtambtenaar om informatie vraagt of als het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informatie nodig heeft.

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij altijd vooraf uw toestemming. Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven instemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij ons per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen. Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind, of bij de schooldirecteur.

U kunt de documenten inzien door op onderstaande link te klikken.

SCOH Gedragsregels sociale media

Privacy regelement SCOH

Mediaformulier

×